Κλιματισμός

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κλιματισμού είναι οι εξής:

  • Μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση του έργου κλιματισμού
  • Συντήρηση και καθαρισμός φίλτρων εσωτερικών μονάδων
  • Χημικός καθαρισμός στοιχείων (εσωτερικού-εξωτερικού)
  • Έλεγχος πιέσεων
  • Έλεγχος λειτουργίας μονάδος κλιματισμού
  • Επισκευή μονάδος κλιματισμου
  • Εγκατάσταση κάθε τύπου κλιματιστικού