Ασφάλεια & Υγιεινή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Πιστεύω μας είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός στυλοβάτης μιας εταιρείας. Κατά συνέπεια, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε όλες τις βαθμίδες της οργάνωσής μας. Για αυτό το λόγο:

  • iso18001_imgΥπάρχει συνεχής ενημέρωση στους εργαζομένους για την πρόληψη ατυχημάτων
  • Λήψη όλων των απαραίτητων εργασιακών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα
  • Αγορά πιστοποιημένου εξοπλισμού για την προστασία των εργαζομένων
  • Αξιολόγηση και εκτίμηση όλων των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον χωριστά.

Με στόχο την υποστήριξη αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία μας εφαρμόζει το Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε καλύτερο έλεγχο σε όλες τις φάσεις των εργασιών μας για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.